علم آرزوها =ریاضی tag:http://taj53.mihanblog.com 2020-05-25T12:06:24+01:00 mihanblog.com نمونه سوال ریاضی پایه هشتم (دوم دبیرستان) دی ماه 2014-12-18T18:23:37+01:00 2014-12-18T18:23:37+01:00 tag:http://taj53.mihanblog.com/post/58 abbas jamali نمونه سوال ریاضی پایه هشتم (دوم دبیرستان) دی ماه نمونه سوال ریاضی پایه هشتم (دوم دبیرستان) دی ماه]]> سوال ریاضی پایه هشتم میان ترم 2014-12-04T18:02:39+01:00 2014-12-04T18:02:39+01:00 tag:http://taj53.mihanblog.com/post/56 abbas jamali سوال ریاضی پایه هشتم میان ترم سوال ریاضی پایه هشتم میان ترم]]> نمونه سوال فصل اول و دوم پایه هفتم 2014-10-19T12:06:49+01:00 2014-10-19T12:06:49+01:00 tag:http://taj53.mihanblog.com/post/54 abbas jamali نمونه سوال فصل اول و دوم پایه هفتمپاسخ نامه نمونه سوال
نمونه سوال فصل اول و دوم پایه هفتم

پاسخ نامه نمونه سوال

]]>
نمونه سوال فصل یک پایه هشتم 2014-10-15T12:53:58+01:00 2014-10-15T12:53:58+01:00 tag:http://taj53.mihanblog.com/post/53 abbas jamali نمونه سوال فصل یک پایه هشتمپاسخ نامه سوال فصل یک 
نمونه سوال فصل یک پایه هشتم
پاسخ نامه سوال فصل یک 
]]>
کتاب ریاضی هشتم (دوم متوسطه) با آخرین تغییرات 6/93 2014-09-03T09:57:10+01:00 2014-09-03T09:57:10+01:00 tag:http://taj53.mihanblog.com/post/51 abbas jamali کتاب ریاضی هشتم (دوم متوسطه) با آخرین تغییرات 6/93 کتاب ریاضی هشتم (دوم متوسطه) با آخرین تغییرات 6/938 ]]> کتاب ریاضی هفتم (اول متوسطه) با آخرین تغییرات 6/93 2014-09-03T09:25:58+01:00 2014-09-03T09:25:58+01:00 tag:http://taj53.mihanblog.com/post/50 abbas jamali دانلود فایل کتاب ریاضی هفتم( جدید) دانلود فایل کتاب ریاضی هفتم( جدید)7/93 ]]> فیلم حل تمرین صفحه 81 کتاب ریاضی پایه هفتم 2014-03-01T13:34:10+01:00 2014-03-01T13:34:10+01:00 tag:http://taj53.mihanblog.com/post/47 abbas jamali [] ] ]]> فیلم حل تمرین صفحه 78 کتاب ریاضی پایه هفتم (اول متوسطه) 2014-03-01T13:09:07+01:00 2014-03-01T13:09:07+01:00 tag:http://taj53.mihanblog.com/post/46 abbas jamali [] ] ]]> فیلم حل تمرین صفحه 75 کتاب ریاضی پایه هفتم (اول دبیرستان) 2014-02-28T13:03:42+01:00 2014-02-28T13:03:42+01:00 tag:http://taj53.mihanblog.com/post/45 abbas jamali [] ] ]]> فیلم حل تمرین صفحه 72 کتاب ریاضی اول دبیرستان (پایه هفتم) 2014-02-28T12:21:36+01:00 2014-02-28T12:21:36+01:00 tag:http://taj53.mihanblog.com/post/44 abbas jamali [] ] ]]> قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 15 2014-02-26T15:06:21+01:00 2014-02-26T15:06:21+01:00 tag:http://taj53.mihanblog.com/post/43 abbas jamali قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 15 1. همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند. 2. عددی بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش بر 2 بخش پذیر باشد. 3. عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد. 4. عددی بر 4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.    )عددی بر 4 بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر 4 بخش پذیر باشد .( 5. عددی بر ۵ بخش پذیر است که رقم یکان صفر یا 5  باشد.

قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 15

1. همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند.
2.
عددی بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش بر 2 بخش پذیر باشد.
3.
عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد.
4.
عددی بر 4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.
   )
عددی بر 4 بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر 4 بخش پذیر باشد .(
5.
عددی بر ۵ بخش پذیر است که رقم یکان صفر یا 5  باشد.
6.
عددی بر 6 بخش پذیر است که بر2 و3 بخش پذیر باشد.
7.
عددی بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر7 بخش پذیر باشد.
8.
عددی بر 8 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه 2 برابررقم دهگان به اضافه ی 4 برابر رقم صدگان آن بر 8 بخش پذیر باشد.
)
عددی بر 8 بخش پذیر است که سه رقم سمت راست آن بر 8 بخش پذیر باشد(
9.
عددی بر 9 بخش پذیراست که مجموع ارقامش بر9 بخش پذیر باشد.
10.
عددی بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.
11.
عددی بر 11 بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یک در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر 11 بخش پذیر باشد.
12.
عددی بر 12 بخش پذیر است که بر 3 و 4 بخش پذیر باشد.
13.
عددی بر 13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 13 بخش پذیر باشد.
14.
عددی بر 14 بخش پذیر است که بر 2 و 7 بخش پذیر باشد.
15.
عددی بر 1۵ بخش پذیر است که بر 3 و 5 بخش پذیر باشد.


 

]]>
مساحت و محیط اشکال هندسی 2014-02-26T15:00:35+01:00 2014-02-26T15:00:35+01:00 tag:http://taj53.mihanblog.com/post/42 abbas jamali مساحت و محیط اشکال هندسی   1) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش                                محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4   2) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض                   &nb


مساحت و محیط اشکال هندسی

  1) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش              

                 محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4

  2) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض        

                        محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2

  3) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2         

                       محیط مثلث = مجموع سه ضلع

  4) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2        

              محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3

  5) مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2         

               محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع

  6) مساحت مثلث قائم الزاویه =  ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2            

                  محیط مثلث قائم الزاویه =  مجموع سه ضلع

  7) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع            

                            محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

  8) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2                        

                محیط لوزی = یک ضلع × 4

  9) مساحت متوازی الاضلاع =  قاعده × ارتفاع       

             محیط متوازی الاضلاع =  مجموع دو ضلع متوالی × 2

  10) مساحت دایره = عدد پی ( 14/3 ) × شعاع × شعاع           

            محیط دایره =  عدد پی ( 14/3 ) × قطر

  11) مساحت کره = 4 × 14/3  × شعاع به توان دو 

 حجم کره = چهار سوم × 14/3 ×  شعاع به توان سه

    12) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3                   

13 ) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش

 14 ) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع           

  حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)

15 ) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم 

16) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع      حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

سطح کل استوانه = سطح دو قاعده  + مساحت جانبی   ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده

17) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی    

مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

 

 

 

 

]]>
کار عملی 2 2014-01-27T12:59:41+01:00 2014-01-27T12:59:41+01:00 tag:http://taj53.mihanblog.com/post/39 abbas jamali ]]> کار عملی 2014-01-27T12:57:53+01:00 2014-01-27T12:57:53+01:00 tag:http://taj53.mihanblog.com/post/38 abbas jamali ]]> فیلم حل تمرین صفحه 56 ریاضی اول متوسطه 2013-12-19T14:00:33+01:00 2013-12-19T14:00:33+01:00 tag:http://taj53.mihanblog.com/post/25 abbas jamali [] ] ]]>